Vương triều kim ngọc – Q3 – lời cuối sách quyển trung

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

Quyển 3】: Thôi Xán

Edit】: Phi Vũ

Lời cuối sách

(Quyển trung)

Continue reading

Vương triều kim ngọc – Q3 – Chương 18

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

Quyển 3】: Thôi Xán

Edit】: Phi Vũ

Chương 18

Continue reading

Tàng Yêu – Chương 9

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


♡Chương 9♡


Continue reading

Vương triều kim ngọc – Q3 – Chương 17

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

Quyển 3】: Thôi Xán

Edit】: Phi Vũ

【 Beta】: Yuuki

Chương 17

Continue reading

Tàng Yêu – Chương 8

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


♡Chương 8♡


Continue reading

Vương triều kim ngọc – Q3 – Chương 16

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

Quyển 3】: Thôi Xán

Edit】: Phi Vũ

【 Beta】: Yuuki

Chương 16

Continue reading

Tàng Yêu – Chương 7

Tàng Yêu (藏妖)

Author: Neleta – Ni tử (尼子)

Edit: Phi Vũ


♡Chương 7♡


Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 675 other followers

%d bloggers like this: